BMW M Maniac

#BMW M Maniac to unikalny Program wsparcia dla właścicieli samochodów marki BMW M. To budowanie wspólnoty właścicieli, sympatyków, fanów i pasjonatów BMW M. Celem Programu jest wspieranie właścicieli BMW M poprzez dostęp do części, akcesoriów, produktów lifestyle a przede wszystkim usług serwisowych na preferencyjnych warunkach. Wspieranie w utrzymywaniu aut BMW M w należytej kondycji oraz upgradeowaniu posiadanych pojazdów w oparciu o artykuły OEM. Program jest kierowany dla wszystkich właścicieli BMW M zarówno tych nowych, najnowszych i tych już dojrzałych. Wygodnie i w oparciu o indywidualną ofertę zaopatrzysz się w kultowe akcesoria z aktualnych katalogów BMW M. Nie ma takiej części, nawet w najdalszym zakątku magazynów BMW M w Polsce lub zagranicą jakiej nie potrafimy dla Ciebie odszukać. #BMW M Maniac to pierwszy i jedyny taki program na rynku. #BMW M Maniac to program stworzony przez Bawaria Motors - Dealera BMW M i wspierany w każdej z naszych lokalizacji, też w Katowicach, Jankach i Gdańsku.

Aby wziąć udział w Programie uzupełnij poniższy formularz i dołącz zdjęcia swojego samochodu. Na tej podstawie następuje kwalifikacja. Po dołączeniu otrzymasz od nas zwrotnie emailem Pakiet Korzyści jakie dla Ciebie przygotowaliśmy.

Jesteśmy pasjonatami BMW M, które są dla nas niezwykłymi samochodami. Dążymy do integracji posiadaczy, sympatyków i fanatyków BMW M, oraz wspieramy społeczności posiadaczy BMW M. Od lat śledzimy wszystkie informacje dotyczące historii BMW M i najnowszych nowinek z nimi związanych. Działając w poszanowaniu historii marki jesteśmy świadomymi praktykami i samochodów BMW M. Marka BMW nie ma dla nas tajemnic i chcemy się tym podzielić. Jesteśmy #M maniakami!

Działajmy razem. Dołącz już dziś do grona #BMW M Maniaków.

Dane uczestnika programu

Dane do faktury

Należy wypełnić w przypadku faktury na firmę

Dane do wysyłki

Należy wypełnić w przypadku braku możliwości osobistego odbioru części

Dane samochodu

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody marketingowe

Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych powyżej będzie Bawaria Motors Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Czerniakowskiej 47, 00-715 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania oraz w celu wynikającym z ewentualnej dalszej korespondencji. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez spółkę wskazaną w tej zgodzie w celach informacyjnych, marketingowych i promocyjnych, monitorowania jakości usług i prowadzenia badań satysfakcji klienta. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz prawo pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych, jak również sprzeciwu, które to uprawnienia przysługują w stosunku do każdego z wymienionych poniżej podmiotów.

Informacja:
Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. – dalej: „Rozporządzenie”, informujemy, że:
... 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy oraz przeprowadzenia rozliczeń transakcji, jak również wykonywania obowiązków prawnych ciążących na administratorze. Niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych może skutkować brakiem możliwości zawarcia lub wykonania umowy.
2. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Bawaria Motors sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerniakowska 47. Aktualny kontakt do administratora jest dostępny na stronie internetowej: www.bmw-bawariamotors.pl.
3. Dane osobowe mogą zostać przekazane przez administratora podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także do BMW Vertriebs GmbH sp. z o.o. oddział w Polsce, ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa, podmiotom wchodzącym w skład Grupy BMW i z nią współpracującym (w tym zwłaszcza BMW Financial Services Polska Sp. z o.o.) oraz do Emil Frey Polska sp. z o.o. i spółek z Grupy Emil Frey Polska oraz podmiotów powiązanych kapitałowo z administratorem, a także do zleceniobiorców i podwykonawców oraz podmiotów współpracujących z administratorem w związku z zawarciem i wykonaniem umowy oraz rozliczeniem transakcji w tym zajmujących się obsługą informatyczną, obsługą płatności, a także doradztwem, archiwizacją dokumentów i windykacją.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane przez administratora w związku z wykonaniem umowy do państwa trzeciego nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego – Szwajcaria, do Emil Frey Holding AG, adres: Badenerstrasse 600, 8048 Zurych i spółek z Grupy Emil Frey. Informujemy jednocześnie, że Szwajcaria została uznana przez Komisję Europejską za państwo zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. (DECYZJA KOMISJI z dnia 26 lipca 2000 r. na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie właściwej ochrony danych osobowych w Szwajcarii).
5. Kontakt w sprawie przetwarzania i ochrony danych osobowych: iod@bmw-bawariamotors.pl; nr tel.: +48 502 729 683; adres korespondencyjny: ul. Czerniakowska 47, 00-715 Warszawa z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach:
6.1. zawarcia oraz wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia;
6.2. prowadzenia badań satysfakcji klienta, kampanii dotyczących bezpieczeństwa produktów oraz poprawy jakości towarów i usług dla zwiększenia satysfakcji klientów, a także prowadzenia działań marketingowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia – tj. prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych zgodnie z punktem (47) Preambuły Rozporządzenia;
6.3. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia;
6.4. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (w szczególności obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i księgowych oraz rachunkowych, a także przeciwdziałania praniu pieniędzy) – na podstawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, z tym że dla celów wykonania umowy i rozliczenia transakcji, a także wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze dane osobowe będą przechowywane do zakończenia okresu przedawnienia zobowiązań umownych lub zobowiązań podatkowych – w zależności od tego, który termin jest późniejszy. Dla celów marketingowych dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu – jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody lub do 4 lat od ostatniego kontaktu marketingowego do Pani/Pana - jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na innej podstawie, a wcześniej nie zgłoszono sprzeciwu.
8. Przysługuje Pani/Panu:
8.1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;
8.2. Prawo do usunięcia danych osobowych „prawo do bycia zapomnianym” lub ograniczenia przetwarzania;
8.3. Prawo do sprostowania swoich danych osobowych oraz uzupełnienia danych osobowych, które są niekompletne;
8.4. Prawo do przenoszenia danych osobowych;
8.5. Prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przetwarzanych w celach marketingowych w tym profilowania oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na prawnie usprawiedliwionym interesie administratora danych;
8.6. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Zgłoszenie realizacji praw osób, których dane osobowe dotyczą może zostać dokonane w następujący sposób:
9.1. Pisemnie na adres: Bawaria Motors sp. z o.o., ul. Czerniakowska 47, 00-715 Warszawa, z dopiskiem „ochrona danych osobowych”;
8.2. Mailowo na adres dane.osobowe@bmw-bawariamotors.pl.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.